Koszyk (0)
 

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM RAPSHOP

 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem WWW.RAPPORTAL.PL (Sklep) prowadzony jest przez spółkę pod firmą Fonografika Aleksander Brejnak Tomasz Gołębiowski Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inżynierskiej 6, 03-422 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000263154 (Sprzedawca).
 2. Sklep prowadzi sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna (Klient).
 4. Obszarem działania Sklepu objęte jest terytorium Polski i Europy, na terytorium Polski zamówienia z Sklepu dostarcza firma kurierska UPS, bądź Poczta Polska według wyboru dokonanego przez Klienta, zamówienia zagraniczne Sklep realizuje poprzez Pocztę Polską.
 1. Konto
 1. Klient przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest do założenia konta w Sklepie (Konto).
 2. Założenie Konta składa się z dwóch etapów.
 3. W pierwszym etapie założenia konta Klient:
 1.  podaje:
 1. adres e-mail,
 2. hasło
 1. akceptuje regulaminu sprzedaży w Sklepie.
 1. W drugim etapie rejestracji, Sprzedawca weryfikuje dane i wysyła do Klienta na wskazany przez niego adres e-mail link aktywacyjny, po kliknięciu którego przez Klienta zostaje założone Konto w Sklepie.
 1. Składanie zamówień
 1. Klient zalogowany na swoim Koncie w Sklepie może składać zamówienia przez całą dobę każdego dnia roku.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 w terminie od 2 do 14 dni roboczych od momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Klient kompletuje zamówienie wybierając z katalogu znajdującego się na stronie Sklepu produktów oferowanych do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „dodać do koszyka” pod zdjęciem artykułu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”.
 4. Po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie” Klient zobowiązany jest do uzupełnienia swoich danych podanych na Koncie poprzez podanie:
 1. imienia i nazwiska,
 2. daty urodzenia,
 3. adresu e-mail,
 4. adresu do wysyłki ( kraj, kod pocztowy, miasto, adres),
 5. numeru telefonu,
 6.  firmy osoby prawnej ( w przypadku gdy Klientem jest osoba prawna),
 7. numeru NIP ( w przypadku gdy Klientem jest osoba prawna).
 1. Dane podane w ust. 4 są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia w Sklepie.
 2.  Obecność towaru na stronach Sklepu nie oznacza dostępności towaru i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówień jest trzyetapowa:
 1. Pierwszy etap realizacji zamówienia rozpoczyna zamknięcie zamówienia przez Klienta tj. kliknięcia przycisku „ZAMÓW”, potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną przez Sklep na wskazany przez Klienta adres mailowy oraz otrzymanie statusu „zamówienie oczekujące”. Dodatkowo każde zatwierdzone zamówienie otrzymuje unikalny numer, który jest podstawą jego identyfikacji dla obsługi Sklepu,
 2.  Drugi etap realizacji zamówienia rozpoczyna się zmianą statusu na „zamówienie realizowane”, jest to czas gdy zamówienie jest fizycznie kompletowane i przygotowane do wysłania do Klienta,
 3. Trzeci etap to status „zrealizowane” oznaczający wysłanie zamówienia do klienta poprzez wybraną przez niego formę dostawy.
 1. Zmiany w zamówieniach
  1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania.
  2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez mail:sklep@rapportal.pl
 2. Ceny i koszty dostawy
  1. Ceny produktów oferowanych do sprzedaży na stronie Sklepu wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają one kosztów dostawy.
  2. Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem wybranego sposobu dostawy i kosztu dostawy.
  3. Dostawa jest realizowana w terminach 2 do 14 dni.
  4. Termin dostawy uzależniony jest od wybranej formy dostawy.
 3. Płatności
  1. Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
 1. płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki,
 2. przelew: po złożeniu zamówienia, z uprzednim wybraniem tej formy płatności, należy uregulować należność na następujące konto: 08 1600 1127 0003 0122 8424 7154. W opisie przelewu podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie.
 1. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy,
  3. niezgodności dostarczonego towaru z towarem wskazanym przez Klienta w zamówieniu.

W przypadku gdy, podstawą reklamacji są okoliczności wskazane w ust 1 pkt a) i b) powyżej Klient powinien złożyć reklamację przesyłając ją w formie pisemnej na adres Sklepu: ul. Inżynierska 6, 03-422 Warszawa z dopiskiem reklamacja „Internet”.

W razie reklamacji, których podstawą są niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem, Klient powinien złożyć reklamację przesyłając ją na adres Sklepu ul. Inżynierska 6, 03-422 Warszawa z dopiskiem reklamacja „Internet”. Podstawą do roszczeń z tego tytułu jest przesłanie do Sklepu protokołu niezgodności zawartości otrzymanej przesyłki ze złożonym zamówieniem, sporządzonym przez kuriera dostarczającego przesyłkę. Reklamacje dotyczące braków w zamówieniach bez protokołu niezgodności nie będą uwzględniane.

W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: ul. Inżynierska 6, 03-422 Warszawa z dopiskiem reklamacja „Internet” - wraz z załączonym oryginałem dokumentu zakupu (faktura VAT, która otrzymał przy dostawie), danymi osobowymi oraz numerem reklamowanego zamówienia.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, Klient ma prawo do otrzymania towaru wolnego od wad, nowego towaru lub zwrotu zapłaty ceny. Klient może również wybrać z katalogu inny produkt o tej samej wartości, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 1. Zwroty
 1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony towar, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy oraz zwrot produktu jest możliwy jedynie w przypadku, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, płyty VINYLOWE muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
 2. Oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz zwracany w związku z odstąpieniem towar należy dostarczyć do Sklepu na adres: ul. Inżynierska 6, 03-422 w Warszawie wraz załączonym oryginałem dokumentu zakupu (faktura VAT, PARAGON), oraz danymi osobowymi Klienta i przypisanym numerem zamówienia zleceniu w terminie 14 dni od dnia dostawy zamówionego towaru. Formularz który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W terminie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przesyłki do siedziby Sklepu. Sklep zwraca kwotę równą cenie towaru zapłaconej przez Klienta oraz koszty odesłania towaru przez Klienta towaru na wskazany przez klienta numer konta bankowego. Zwroty pieniężne Sklep dokonuje jedynie za pośrednictwem przelewów bankowych.
 1. Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 1. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2.  W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania postanowienia pkt VIII niniejszego Regulaminu.
 3.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 1 dnia od daty opublikowania ich na stronie www.rapportal.pl Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2010.
PARTNERZY